Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

5641 734f
Reposted fromDuo Duo viaonionrings onionrings

"Mówił, że była cholernie trudna, cholernie skomplikowana i cholernie wyjątkowa. Miał cholerną rację".

Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaaynis aynis
sam już nie wiem  jakie światy  i jakich bogów  winić  za brak  Ciebie 
Reposted frompingwineq pingwineq viacytaty cytaty
6313 5a86 500
upgrade your units, dumbass!
Reposted fromkillerklown killerklown viarrandom rrandom
2893 db53 500
Reposted fromdominik dominik viamajkey majkey
4678 1903 500
Reposted fromtvaseyes tvaseyes viasaski saski
Reposted fromfungi fungi vianoisetales noisetales
Reposted fromvolldost volldost vianoisetales noisetales
(...) osłabione mechanizmy obronne wreszcie dopuściły do jej świadomości prostą myśl, którą dotąd starała się ukryć, zagłuszyć.  "Może rzeczywiście go kochałam".
— J. K. Rowling "Trafny wybór"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viacytaty cytaty

July 02 2015

Reposted fromTigerEnte TigerEnte viasiostra siostra
6501 4ada 500
Reposted fromvscd vscd viasiostra siostra
Reposted fromTank Tank viasiostra siostra
Reposted fromTank Tank viasiostra siostra
1641 115c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasiostra siostra
3345 ee9e 500
Reposted fromGtG GtG viasiostra siostra

July 01 2015

Reposted fromFlau Flau viasiostra siostra
4145 49ca
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasiostra siostra
9102 f3fd
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasiostra siostra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl